Документи - Нормативни документи


- Приемно време на Директора и преподаватели

- График за консултации по учебни предмети

- План-прием

- Форми на обучение

- Етичен кодекс 2023-2023 учебна година

- Училищни учебни планове 2023-2024 уч. година

- Организация на учебния ден 2023 - 2024 учебна година

- Правилник за дейността на училището 2023-2024

- Годишен план 2023-2024 учебна година

- Заповед - прием

- Програма - уязвими групи

- Годишен план 2022-2023

- Правилник за дейността на училището 2022-2023 г.

- Училищни учебни планове 2022-2023 уч. година

- Организация на учебния ден 2022-2023 година

- План за квалификационната дейност

- Програма - уязвими групи

- форми на обучение

- Програма за превенция на ранното напускане на училище

- етичен кодекс

- Стратегия

- Правилник за дейността на училището

- Училищен учебен план 2021-2022

- Организация на учебния ден 2021-2022

- Годишен план 2021-2022

- Заповед - прием

- Програма за осъществяване на взаимодействие с родителит

- Заповед - възстановяване на учебен процес

- График за консултации по учебни предмети

- Политика за защита на личните данни

- Приемно време

- План за квалификационната дейност 2020-2021 година

- Програма за предоставяне на равни възможности и за прио

- Училищна програма за превенция на ранно напускане на уч

- Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ "П

- Правилник за устройството и дейността на ОУ "Паисий Хил

- Етичен кодекс

- Годишен план 2020-2021

- Стратегия за развитие на ОУ "Паисий Хилендарски"

- Училищни учебни планове 2020-2021 уч. година

- Организация на учебния ден 2020-2021 година

- План за противодействие на училищния тормоз

- Организация на учебния ден 2019-2020 година

- Правилник за вътрешния трудов ред 2019-2020 година

- План за квалификационната дейност 2019-2020 година

- Годишен комплексен план 2019-2020 г.

- Уч. програма за превенция на ранното напускане на учили

- Eтичен кодекс 2019-2020 година

- Седмично разписание - І-ви срок

- Правилник за дейността на училището

- Училищен учебен план

- Организация на учебния ден

- Годишен план

- Мерки за повишаване качеството на образованието

- Училищна програма за превенция на ранното напускане на

- Програма за предоставяне на ранни възможности и за прио

- Годишен план 2017/2018 год.

- Училищни учебни планове

- Училищна програма за превенция на ранното напускане на

- Стратегия

- Програма за равни възможности

- Правилник за устройство и дейността

- Мерки за повишаване качеството на образованието

- Етичен кодекс

- Дневен режим

- Годишен план

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Адрес:с.Горен чифлик,ул. „Орловец”№2,общ.Долни чифлик,обл.Варна

Лице за контакти:
Златка Николова Иванова- Директор

GSM :0885/908841
Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design