Административни услуги - Индикативен списък на услуги


- Заявление за валидиране на компетентности

- Заявление за издаване на дубликат

- Заявление - преместване на ученици

29.01.2019 - Издаване на европейско приложение на свидетелство за пр

29.01.2019 - Издаване на европейско приложение към дипломата за сред

29.01.2019 - Издаване на служебна бележка за подадено заявление за д

29.01.2019 - Издаване на Удостоверения за професионално обучение и С

29.01.2019 - Издаване на служебна бележка - ДЗИ

29.01.2019 - Издаване на диплома за средно образование

29.01.2019 - Заповед за признаване или отказ на завършен период или

29.01.2019 - Служебна бележка - проверка на способностите

29.01.2019 - Издаване на удостоверение за валидиране на компетентнос

29.01.2019 - Издаване на удостоверение за завършено задължително пре

29.01.2019 - Издаване на дубликат на документ за завършена степен на

29.01.2019 - Прием и преместване на ученици в държавните и общински

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Адрес:с.Горен чифлик,ул. „Орловец”№2,общ.Долни чифлик,обл.Варна

Лице за контакти:
Златка Николова Иванова- Директор

GSM :0885/908841
Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design