Проекти и програми - 2.Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”Смятаме, че създаването на ангажираща и приобщаваща среда ще подпомогне по-ефективно децата при учене и създаване на навици за самостоятелна работа. Организирането на учениците в целодневен режим дава възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес, като имаме предвид интересите, възможностите и особеностите на децата. Оборудвана бе стая за отдих с цел оползотворяване на свободното време. С този проект създадохме условия за намаляване риска от ранно напускане на училище.

Всички права запазени! ©ОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Suzara web design